วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

ชีวิตใกล้เกษียณ

ชีวิตผมเริ่มนับหนึ่งในหลายสถานะ
เริ่มจากหนึ่งขวบปีของชีวิตเรื่อยมาจนปัจจุบันหกสิบปี
การศึกษา เริ่มจากประถมหนึ่ง มัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง นักศึกษาวิทยาลัยปีที่หนึ่ง นักศึกษาปรึญญาตรีปีที่หนึ่ง นักศึกษาปริญญาโทปีที่หนึ่ง แต่ละครั้งมีปีที่สิ้นสุดไม่เท่ากัน เจ็ดปีในประถม ห้าปีในมัธยม สี่ปีในวิทยาลัยที่ตอนจบเปลี่ยนเป็นสถาบัน สองปีในปริญญาตรี ห้าปีในปริญญาโท
การทำงาน หนึ่งปีในบริษัทกรุงเทพเอ็นจิเนียริ่ง ครึ่งปีในการรับราชการทหารอากาศ สองเดือนในการรับจ้างน้าทำงาน สามสิบแปดปีในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
แล้วผมก็จะต้องเริ่มชีวิตใหม่ในชีวิตหลังเกษียณ เริ่มนับหนึ่งใหม่
การเดินทางของชีวิตผ่านหลายสถานะ เป็น ลูก น้อง พี่ เพื่อน ลูกน้อง เจ้านาย สามี พ่อ ลูกศิษย์ ครู ผู้ฝึกงาน ผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา หลายประการ

ตลอดเวลา ทัศนะคติ ความเห็น ความเชื่อ และพฤติกรรมของผม เคลื่อนไปเรื่อยๆ
เป็นคนสบายๆ ไม่คำนึงถึงเรื่องราว ไม่วางแผน ไม่มีอนาคต แล้วมาเป็นคนยึดมั่น มีแบบแผน วางแผน จัดความสัมพันธ์ สร้างอนาคต และปัจจุบัน ผมไม่ยึดถือสิ่งใดได้ ผมเคยกล่าวไว้ว่า

ไม่ได้เอาอะไรมา ไม่ได้เอาอะไรไป ไม่มีอะไรฝากไว้ อยู่อย่างไร้ตัวตน ไปและมาดั่งสายลม

สิ่งต่างผ่านมาและจะผ่านไป เคลื่อนไปตามที่เราเผชิญมาสร้างอนาคตเราต่อไป
ผมเชื่อว่าทุกสิ่งจะเคลื่อนไปจนกว่าชีวิตจะเข้าสู่สมดุล ที่เป็นธรรมดาอย่างนั้นเองประวัติ

                                       ชื่อ-สกุล:     นายศิริวัฒน์ เก็งธรรม
การศึกษา:
ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2540)
ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการงานก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2525)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิศวกรรมการสำรวจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง (2516)
เชี่ยวชาญ:
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (การออกแบบการพัฒนา การวางแผน การจัดการฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการอบรมและพัฒนา)
การวิจัยปฏิบัติการและการวิจัยประยุกต์
กระบวนการทำงานพัฒนาชุมชน
วิทยากรกระบวนการการจัดการความรู้

ประสบการณ์ทำงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2517-2555
งานอพยพราษฎรและจัดกรรมสิทธิ์ 2517-2540
ตามโครงการก่อสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำของ กฟผ. (เขื่อนศรีนครินทร์         จ.กาญจนบุรี 2517-2519 งานสำรวจแบ่งแปลงที่ดินและแนวถนน เขื่อนบางลาง จ.ยะลา 2519-2524 งานสำรวจบุกเบิกบริเวณก่อสร้างเขื่อน บ้านพักแคมป์บริเวณ งานก่อสร้างถนนและสะพานหมู่บ้านอพยพ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี 2524-2530 งานสำรวจบุกเบิกบริเวณก่อสร้างเขื่อน บ้านพักแคมป์บริเวณ งานก่อสร้างถนนและสะพานหมู่บ้านอพยพ โครงการจัดการส่งน้ำแม่เมาะ       จ.ลำปาง 2530-2541 งานแบ่งแปลง ก่อสร้างหมู่บ้านอพยพ งานอพยพราษฎรและส่งเสริมอาชีพ งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการ )งานพัฒนาบุคลากร 2541-2553
งานพัฒนาบุคลากรฝ่ายฝึกอบรม งานอบรมด้านเทคนิคโรงไฟฟ้าถ่านหิน งานฝึกอบรมด้านบริหารจัดการ อาชีวะอนามัยและสารสนเทศ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ  จ.ลำปาง 2541-2553 งานบริหาร จัดการฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอก กฟผ.
วิทยากรกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงาน (QCC) 2534-ปัจจุบ้น (QCC Kaizen Suggestion 5S. Concept & Tool กรรมการตัดสินกลุ่มคุณภาพ ทึ่ปรึกษากลุ่มคุณภาพ)
งานพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 2541-2548
ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และวิทยากร ของหน่วยงานร่วมให้คำปรึกษาแนะนำ(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในโครงการเร่งรัดปรับปรุงประสิทธิภาพ SME 1-4 โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย 1-2
ผู้บริหาร และวิทยากร โครงการพัฒนาที่ปรึกษาอุตสาหกรรมขนาดย่อม รุ่นที่ 5-7กรมส่งเสริมอุตสาหรรม
วิทยากรด้าน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการวางแผนธุรกิจ
งานวิชาการและแผนงาน 2553-2555
คณะผู้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ สายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กฟผ.
งานการจัดการความรู้  2548-2555
วิทยากร และวิทยากรกระบวนการ การจัดการความรู้ของ สายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กฟผ. การจัดการความรู้เบื้องต้น การจัดการความรู้สำหรับผู้บริหารระดับ 10 ขึ้นไป และหลักสูตรการฟังเพื่อความงอกงามของชีวิต
ผู้ออกแบบหลักสูตร และกระบวนกร หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงและผู้สนับสนุนการจัดการความรู้ (Change Agent & Facilitator for Knowledge Management)
คณะผู้ตรวจประเมิน และคณะผู้จัดทำแผนแม่บทการจัดการความรู้ สายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า
งานวิจัย  2537-2555
ผู้วิจัยและที่ปรึกษา งานวิจัยปฎิบัติการและวิจัยประยุกต์ ด้านชุมชน และกระบวนการทำงานกับชุมชน
งานอื่นๆ
วิทยากรหลักสูตรการบันทึกภาพความคิด และการใช้โปรแกรม Freemind บันทึกภาพความคิด

กิจกรรมพิเศษ
ด้านการศึกษา
คณะผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาวิชาในการเขียนบทเรียนตามอัธยาศัยของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ กรมการศึกษานอกโรงเรียน (กัลยานิมิตรเพื่อชีวิตที่งอกงาม และประวัติศาสตร์ไทยสำหรับนักเรียนประถม ช่วงชั้นที่สอง)
ด้านเยาวชน
รองประธานชมรมส่งเสริมพัฒนาเยาวชนแม่เมาะ
ผู้จัดทำโครงการครอบครัวอบอุ่นวัยรุ่นสดใส โครงการจัดการส่งน้ำแม่เมาะ
ผู้ฝึกสอนและพี่เลี้ยงค่ายเยาวชน
ด้านกีฬา
รองประธานชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพแม่เมาะ
ประธานชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพโครงการจัดการส่งน้ำแม่เมาะ

ปัจจุบัน
นักวิจัย และกระบวนกรอิสระ

รายการที่สนใจ
กระบวนกรในการจัดการความรู้ในองค์กร
การวิจัยปฏิบัติการและการวิจัยประยุกต์ด้านพัฒนาชนบท
การออกแบบการพัฒนา การวางแผน การจัดการฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการอบรมและพัฒนา

การติดต่อ
ศิริวัฒน์ เก็งธรรม
256 หมู่ 16 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

Website 
นักเรียนของชีวิต http://rarearntoo.blogspot.com และ
นับหนึ่ง หลังเกษียณ 2555 http://toodtooster.blogspot.com
Facebook http://www.facebook.com/toodtoo.rarearn และ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น